IZVOD IZ ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU POSTAVLJANJA I UKLANJANJA PRIVREMENIH OBJEKATA U REKLAMNOM PROSTORU OPŠTINE BUDVA

("Sl. list RCG-Opštinski propisi", Broj 08/11, 25/16)

 

Član 14.

TAKSENA TARIFA

 

Tarifni broj 3.

Za korišćenje reklamnih objekata u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu postavljanja i uklanjanja privremenih objekata u reklamnom prostoru opštine Budva, utvrdjuje se lokalna komunalna taksa na mjesečnom nivou, i to:

1.

Za korišćenje jednostranih svijetlećih reklamnih panoa plaća se taksa po svakom započetom m2   

10,00€

2.

Za korišćenje dvostranih svijetlećih reklamnih panoa plaća se taksa po svakom  započetom m2 sa svake strane

9,00€

3.

Za korišćenje trostranih svijetlećih reklamnih panoa plaća se taksa po svakom započetom   m2 sa svake strane

8,00€

4.

Za korišćenje četvorostranih svijetlećih reklamnih panoa plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

7,00€

5.

Za korišćenje jednostranih neosvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2

8,50€

6.

Za korišćenje dvostranih neosvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

7,50€

7.

Za korišćenje trostranih neosvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

6,50€

8.

Za korišćnje četvorostranih neosvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

5,50€

9.

Za korišćenje jednostranih osvijetljenih reklamnih tabli plaća se po svakom započetom m2

9,00€

10.

Za korišćenje dvostranih osvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2  sa svake strane

8,00€

11.

Za korišćenje trostranih osvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

7,00€

12.

Za korišćnje četvorostranih osvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom  m2 sa svake strane

6,00€

13.

Za isticanje reklama, odnosno reklamnih sadržaja, na staklenim površinama, tendama i slično,  plaća se taksa po svakom započetom m2 reklamne površine do 6m2 6,00 EUR, dok za reklamne površine iznad 6m2 po svakom započetom m2 plaća se taksa u visini  3,00 EUR

6,00€/3,00€

14.

Za korišćenje jednostranih neosvijetljenih reklamnih panoa tzv. bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2   

9,00€

15.

Za korišćenje dvostranih neosvijetljenih reklamnih panoa tzv.bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

8,00€

16.

Za korišćenje trostranih neosvijetljenih reklamnih panoa tzv. bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

7,00€

17.

Za korišćenje četvorostranih neosvijetljenih reklamnih panoa tzv bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane 

6,00€

18.

Za korišćenje jednostranih osvijetljenih reklamnih panoa tzv. bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2  

9,50€

19.

Za korišćenje dvostranih osvijetljenih reklamnih panoa tzv.bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

8,50€

20.

Za korišćenje trostranih osvijetljenih reklamnih panoa tzv. bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

7,50€

21.

Za korišćenje četvorostranih osvijetljenih reklamnih panoa tzv bilborda plaća se taksa po svakom započetom  m2 sa svake strane

6,50€

22.

Za korišćenje dvostranih reklamnih panoa tzv. city lights plaća se taksa  u iznosu

60,00€

23.

Za korišćenje dvostranih reklamnih panoa tzv. totema plaća se taksa u iznosu

80,00€

24.

Za korišćenje dvostranih reklamnih panoa tzv. banderašica  koje se postavljaju na gradskoj rasvjeti, plaća se taksa u iznosu

30,00€

25.

Za isticanje reklama, odnosno reklamnih sadržaja, na fasadama zgrada i drugim objektima (murali, pisane reklame i sl.) plaća se taksa po svakom započetom m2

6,00€

26.

Za korišćenje jednostranog reklamnog platna plaća se taksa po svakom započetom m2 reklamne površine do 20m2 12,00 EUR, dok za reklamne površine iznad 20m2 plaća se taksa u iznosu od 6,00 EUR

12,00€/6,00€

27.

Za korišćenje dvostranog reklamnog platna plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

6,00€

28.

Za  isticanje reklame na zaštitnom platnu i zaštitnoj tabli na gradjevinskom objektu i zaštitnoj ogradi  plaća se taksa po svakom započetom m2

3,00€

29.

Za korišćenje reklamnih zastava (na jarbolima, stubovima, zidovima itd.) plaća se taksa po svakom započetom m2

12,00€

30.

Za korišćenje dvostranih reklamnih panoa tzv. slavoluk na metalnim podkonstrukcijama sa statičkim proračunom iznad putnih saobraćajnica plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

10,00€

31.

Za korišćenje reklamnog platna, meš platna i cerade itd. iznad saobraćajnica, ulica, trgova itd. postavljenim na čeličnim sajlama ili plastificiranim konopima plaća se taksa po svakom započetom metru sa svake strane 1,00 EUR dnevno (postavljanje ovakvih reklama je maksimum 15 dana )

1,00€

32.

Za korišćenje jednostranih rotirajućih bilborda (prizmi,scroll bilborda i slično) na kojima se  emituje više reklamnih poruka u nizu, plaća se taksa po svakom započetom m2

20,00€

33.

Za korišćenje dvostranih rotirajućih bilborda (prizmi, scroll bilborda i slično) na kojima se  emituje više reklamnih poruka u nizu, plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

18,00€

34.

Za korišćenje  rotirajućih city-light-ova  na kojima se  emituje više reklamnih poruka u nizu, plaća se taksa po jednom komadu

100,00€

35.

Za korišćenje projektora u svrhu vizuelnog reklamiranja objekata kao i za prikazivanje reklamnih i muzičkih spotova kao i prenosa sportskih manifestacija i drugih propagandnih spotova i skupova putem projektora i video bimova na otvorenim površinama (terasama, baštama, trgovima, parkovima, zidovima i slično) plaća se taksa po svakom započetom m2

7,50€

36.

Za korišćenje video skrinova na objektima plaća se taksa po svakom započetom m2

17,00€

37.

Za korišćenje,odnosno projektovanje svjetlosnih signala (lasera, skywoker i slično) po izvoru svjetlosti plaća se taksa

50,00€

 

NAPOMENA :

 

1) Za korišćenje svih mogućih vidova pokretnih reklama adekvatno će se primjenjivati lokalna komunalna taksa iz Tarifnog broja 3 ove odluke.
 
2) Lokalna komunalna taksa uvećava se za 25%, za sve reklamne objekte koji se nalaze između morske obale i  gornje ivice Jadranskog puta, odnosno magistrale u putnom prvcu od Lastve Grbaljske do Kufina uključujući i teritoriju ostrva, u periodu od 01.06. do 30.09. u toku godine.
 
3) Za sve ostale reklamne objekte na teritoriji opštine, lokalna komunalna taksa uvećava se za 15% u periodu od 01.06. do 30.09. u toku godine.
 
4) Takse po ovom tarifnom broju uplaćuju se na žiro račun d.o.o.“Mediteran reklame”, a preko uplatnog računa lokalne samouprave.