Mediteran reklame

 

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Mediteran reklame“ Budva osnovano je kao jednočlano društvo, radi obavljanja poslova upravljanja reklamnim prostorom na teritoriji Opštine Budva. Osnivač Društva je Opština Budva. U fokusu poslovnog angažmana ovog Društva nalazi se obavljanje poslova i aktivnosti od posebnog društvenog interesa, i to:

 

  • upravljanje reklamnim prostorom opštine Budva na održivim osnovama,
  • uređenje reklamnog prostora, u skladu sa usvojenim planovima i programima privremenog korišćenja reklamnog prostora na teritoriji naše opštine,
  • utvrđivanje i ubiranje taksi, poreza, nadoknada i drugih prihoda koji su od strane Osnivača prenešeni u nadležnost Društva,
  • planiranje i realizacija investicija iz oblasti reklamnog prostora, a u saradnji sa nadležnim opštinskim organima i službama,
  • preduzimanje mjera i aktivnosti na optimalnom održavanju postojećeg reklamnog prostora, kao i na implementaciji novih sadržaja reklamnog prostora,
  • realizacija savremene marketinške koncepcije u oblasti reklamnog prostora,
  • produkcija i implementacija reklama, oglasa i drugih informativno-propagandnih poruka,
  • podsticanje i razvijanje svih vidova saradnje sa drugim organizacijama, ustanovama, agencijama i drugim subjektima iz oblasti upravljanja reklamnim prostorom,
  • kontinuirani rad na ostvarivanju što boljeg i potpunijeg zadovoljenja potreba pravnih lica i građana iz domena korišćenja reklamnog prostora i
  • održavanje, modernizacija i razvoj sopstvene tehnike na planu što kvalitetnijeg servisiranja naprijed navedenih poslovnih i razvojnih aktivnosti.

  Osim obavljanja naznačenih zadataka koji su od posebnog društvenog interesa, D.o.o. „Mediteran reklame“ je usredsrijeđeno na opredmećenju i drugih aktivnosti, koje mogu da doprinesu povećanju prihoda, odnosno afirmaciji i zaokruženju ukupne poslovne djelatnosti ovog Društva.
  Posebni razvojni koncept „Mediteran reklama“ čini komercijalna djelatnost koja se ogleda u iznajmljivanju sopstvenih reklamnih objekata, koji su postavljeni na tržišno atraktivnim lokacijama.
   Sve u svemu, D.o.o. „Mediteran reklame“ je fokusirano na upravljanju reklamnim prostorom na području opštine Budva, uz respektovanje  principa održivog razvoja, kao nove razvojne paradigme, strategije i filozofije ukupnog društvenog i marerijalnog razvoja.

 

Zašto outdoor oglašavanje?

      

  Oglašavanje na otvorenim prostorima podrazumijeva bilbord, citylight i dr. Outdoor bilježi impozantan rast zato što je reklamni objekat:
        - prepoznatljiv, upečatljiv i vrši uticaj na javno mnjenje;
        - dekorativan, opažen i zapamćen od strane najvećeg dijela stanovništva;
        - 24 časa dnevno, 365 dana u godini, po suncu i kiši, snijegu i vjetru, prisutan na ulicima, trgovima, parkovima, poslovnim i stambenim objektima;
        - nepogrešiv, jer ono što propagira neizostavno stiže do svakog
pripadnika ciljne grupe kojoj je poruka namijenjena.
   Vanjsko oglašavanje je veoma pogodan način oglašavanja u današnjem svijetu, kada ljudi većinu vremena provode izvan stana i žive brzim tempom.
    Svi naši reklamni objekti se nalaze na teritoriji opštine Budva, pored glavnih saobraćajnica, kao i u kontakt zoni samog Starog grada. Stoga nas kontaktirajte, kako bi zajednički doprinijeli boljoj tržišnoj promociji vaših proizvoda i usluga.